یکی از خصوصیات پوکه معدنی قروه استحکام بسیار بسیار بالای آن و متخلخل بودن لایهای بیرونی آن میباشد. که میتوان در تهیه بتن از آن به عنوان جایگزین درشت دانه در بتن گردد.

امروزه در ساخت پلها و قسمتهای سازه ای که وزن در آن مهم میباشد در ترکیب بتن از هر بتن ساخته شده تا ۶۰ درصد آن را میتوان پوکه سایز بادامی و نخودی استفاده نمود.