تصاویر پوکه معدنی سبکبار قروه 09182100012

معدن پوکه

پوکه بادامی

09182100012پوکه نخودی

09182100012پوکه عدسی

09182100012پوکه ماسه ای

پوکه سیاه

دفتر فروش پوکه