باتوجه به افزایش روز افزون کرایه حمل، قیمت اصلی تعین کننده پوکه معدنی نرخ حمل آن میباشد.

هرچقدر کرایه دستخوش تغیرات شود قیمت پوکه هم تغیر خواهد کرد.

بطور مثال

هر تریلی تا تهران ۴۰۰ کیلومتر فاصله:

قیمت هر تریلی پوکه نخودی در معدن پوکه حدود ۲میلیون میباشد بعلاوه

۸۰۰ هزار حمل با ۲ تک تا قروه و ۴.۵میلیون تریلی تا تهران میشه ۵.۳۰۰

که هزینه حمل نزدیک به ۳ برابر خود پوکه میشود.

پس در نتیجه قیمت پوکه را هزینه حمل تعین میکند

جهت دریافت قیمت تا محل کار شما تماس بگیرید. گوران ۰۹۱۸۲۱۰۰۰۱۲