معادن قروه در سال ۱۴۰۰ قیمت پوکه خود را افزایش دادند.

پوکه معدنی قروه با ارسال پوکه از معدن بصورت مستقیم به محل کار شما.

تحویل پوکه با کمترین هزینه.