سنگ پوکه آبنما

پوکه معدنی سبکبار قروه یکی از فعال فروش پوکه آبنما میباشد.

ابتدا پوکه از داخل معادن جدا شده و توسط کامیون به انبار قروه حمل میگردد.

سپس ضایعات آن جدا شده و بار کامیون میشود تا به مقصد حمل گردد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۸۲۱۰۰۰۱۲ تماس بگیرید.

سنگ پوکه آبنما