پوکه معدنی قروه از نظر علمی دارای وزن ۰.۶ میباشد.

به طور دقیق:

پوکه تازه استخراج شده با توجه به خیس بودن آن

پوکه معدنی بادامی سایز ۲۰تا۳۰میلیمتر هر متر مکعب بین ۶۰۰ تا ۷۵۰ کیلوگرم

پوکه معدنی نخودی سایز ۵ تا ۱۸ میلیمتر هر متر مکعب ۶۵۰ تا ۸۰۰ کیلوگرم

پوکه معدنی عدسی سایز ۳ تا ۸ میلیمتر هر متر مکعب ۶۵۰ تا ۸۰۰ کیلوگرم

پوکه معدنی ماسه ای سایز ۰ تا ۴ میلیمتر هر متر مکعب ۹۵۰ تا ۱۰۰۰ کیلوگرم