در ایران ۳ نوع پوکه داریم.

لیکا یا صنعتی

سفید یا پوکه تبریز

سیاه یا مشکی یا خاکی رنگ پوکه قروه

پوکه قروه از جنس سنگ و گدازه آتشفشان سرد شده میباشد.