پوکه سایز بادامی یا سایز 10 تا 30 میلیمتر

از این سایز پوکه معدنی جهت شیب بندی سقف استفاده میشود و برای ضخامت بیشتر از ده سانت مناسب میباشد.

پوکه بادامی سبکتر از بقیه سایزهای پوکه میباشد و به علت تولید زیاد آن قیمت کمتری از پوکه سایز نخودی و عدسی دارد.

وزن حجمی آن با رطوبت اولیه که دارد حدود 650 الی 750 کیلوگرم در هر متر مکعب میباشد.