یکی از پرکاربرد ترین موارد استفاده پوکه معدنی قروه در بلوک سبک لیکا میباشد.

پوکه به عنوان یکی از مواد مصرفی بلوک سبک لیکا میباشد.

بلوک قم

بلوک تهران

بلوک سقفی شیراز

بلوک همدان

بلوک لیکا