پوکه معدنی حاصل مواد مذاب سرد شده آتشفشان خاموش میباشد که توسط معادن پوکه معدنی استخراج شده دانه بندی میشود و به محل کار شما ارسال میگردد.