فوم بتن یکی از مصالح جایگزین پوکه معدنی میباشد.

معایب آن ترک خوردن و نشست کردن و عدم تحمل فشار نقطه ای میباشد.

از مزایای فوم بتن سریع اجرا میشود

پوکه از مصالح سبک و مطمعن میباشد